download PDF

Abstract

In 2015, the fi nal volume of an ambitious project of P. Dinekov, a member of Bulgarian Academy of Sciences, came out. The project was aimed to reconstruct the text of the famous “Simeon’s Miscellany”, given birth to many medieval Slavic texts that are no longer extant now. Bulgarian scientists took the task of studying the ancient Slavic manuscripts in which, according to their opinion, the parts from the “Simeon’s Miscellany” could be found. The linguists came to the conclusion that the most close copy to Simeon`s anthology was The Izbornik 1073, discovered by Russian scientists K.F. Kalaidovitch and P.M. Stroev in 1817. Written by the order of Svyatoslav Yaroslavovitch, the copy was called Svyatoslav’s Izbornik 1073.

The Izbornik 1073 was one of the most ancient dated Slavic manuscripts. Although it contained many East Slavic phonetic and grammatical features, the text was written on the common literary language of all medieval Slavs. Nevertheless, the above-mentioned facts prevented Russian and Bulgarian linguists to use the rich lexical fund of the Izbornik 1073 to compile Old Church Slavonic dictionaries. The text of the Izbornik 1073 was published in Russia (St. Petersburg, 1880, Moscow, 1983) as well as in Bulgaria (Sofi a, 1991). Vocabulary-Index to Svyatoslav’s Izbornik 1073, entered to the Second volume of the project by P. Dinekov was of high value for linguists. The comparison of the texts of The Simeon`s Miscellany, dated the end of the 9th to the beginning of 11th century, and The Svyatoslav’s Izbornik 1073, especially their phraseological funds, became an irresistible proof of existence of the common literary language of all medieval Slavs. That language found the breeding ground for its further development on the East Slavic territory. In Russian philology, the mentioned language is called the Old Church Slavonic Language and dated the second part of the ninth to the end of the eleventh century.

Keywords

Source study, Simeon`s Miscellany, Svyatoslav Izbornik 1073, phraseological fund, common literary language of all medieval Slavs

Svetlana G. Shulezhkova, Olga V. Mikhina.Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antonov, A., Antonova, V. 2018: Istoriya na Bulgariya ot drevnostta – do nashi dni [Bulgarian history from the ancient times till the present day]. Sofia.

Barankova, G.S., Bakhturina, R.V., Vladimirova, A.L., Zhukovskaya, L.P., Moldovan, A.M., Pichkhadze, A.A. 1988: Izbornik Svyatoslava 1073 g. Nekotorye drevnerusskie i yuzhnoslavyanskie cherty rukopisi. In: Slavyanskoe yazykoznanie. X Mezhdunarodnyy s”ezd slavistov [Slavonic philology. 10 International Conference of slavists]. Sofi a, 3 – 17.

Bibikov, M.V. 1996: Vizantiyskiy prototip drevneyshey slavyanskoy knigi (Izbornik Svyatoslava 1073 g.) [Byzantine prototype of the most ancient Slavonic book (Svyatoslav`s Miscellany 1073)]. Moscow.

Blagova, E., Tseytlin, R.M., Gerodes, S. 1994: Staroslavyanskiy slovar` (po rukopisyam X‒XI veka): ok. 10 000 slov [Old Church Slavonic dictionary (based on manuscripts of the 10th ‒11th centuries) about 10. 000 words]. Moscow.

Bodyanskiy, O.M. (ed.) 1882: Izbornik velikago knyazya Svyatoslava Rostislavicha 1073 g. s grecheskim i latinskim tekstami. S predisloviem E.V. Barsova i Zapiskoyu A.S. Dyuvernua. Chteniya v Imperatorskom Obshchestve istorii i drevnostey rossiyskikh [The Great Prince Svyatoslav Rostislavich`s Miscellany 1073 with greek and latin texts, with a preface by E.V. Barsov and note by A.S. Duvernois. Readings in the Imperial Society of history and antiquities of Russia]. 4. Moscow, 1–184.

Dinekov, P. (ed.) 1991: Simeonov sbornik (po Svetoslaviya prepis ot 1073 g.). T. 1. Izsledvaniya i tekst. [Simeon`s Anthology (on the manuscript copy of Svyatoslav`s Miscellany 1073). Vol. 1. Studies and Text]. Sofi a.

Dinekov, P. (ed.) 1993: Simeonov sbornik (po Svetoslaviya prepis ot 1073 g.). T. 2. Rechnik – indeks. [Simeon`s Anthology (on the manuscript copy of Svyatoslav`s Miscellany 1073). Vol. 2. Vocabulary-index]. Sofi a.

Dinekov, P. (ed.) 2015: Simeonov sbornik (po Svetoslaviya prepis ot 1073 g.). T. 3. Grǔtski izvori i slavyanski tekst. Grǔtski tekst i iszledvane [Simeon`s Anthology (based on the manuscript copy of Svyatoslav`s Miscellany 1073). Vol. 3. Greek Sources and Slavonic text. Greek text and studies]. Sofi a.

Efimova, V.S. 2011: Naimenovanie lits v staroslavyanskom yazyke: sposoby nominatsii i prioritety vybora [Personal naming in the Old Church Slavonic language: ways of nomination and priority of choice]. Moscow.

Ivanova-Mircheva, D. (ed.) 1999–2009: Starobǔlgarski rechnik: v 2 t. [Old Bulgarian Dictionary]. Vols. 1–2. Sofi a.

Kamchatnov, A.M. 1987: Filosofskaya terminologiya Izbornika Svyatoslava 1073 g. i eyo perevod [The philosophic terminology of the Svyatoslav`s Miscellany 1073 and its translation]. In: L.P. Zhukovskaya (ed.), Drevnerusskiy literaturnyy yazyk v ego otnoshenii k staroslavyanskomu. [The Old Russian literary language in its relation to the Old Church Slavonic]. Moscow, 67–73.

Lyevochkin, I.V. 1983: Vizantiyskiy entsyklopedicheskiy sbornik v Bolgarii i na Rusi [Byzantine encyclopedical corpus in Bulgaria and Rus`]. In: V.S. Norckyy (ed.), U istokov obshchnosti filosofskikh kul`tur russkogo, ukrainskogo i bolgarskogo narodov [The down of common in philosophic cultures of Russian, Ukrainian and Bulgarian nations]. Kiev, 35–41.

Mnenie 1883: Mnenie o rukopisi pod zaglaviem “Izbornik bolgarskogo tsarya i velikogo knyazya russkogo Svyatoslava Svyatoslavicha” [Opinion about the manuscript titled “Miscellany of the Bulgarian Tsar and Great Russian Prince Svyatoslav Svyatoslavich”]. In: Chteniya v Imperatorskom Obshchestve istorii i drevnostey rossiyskikh [Readings in the Imperial Society of history and antiquities of Russia]. 4. Moscow, 25–31.

Rozenfeld, A. 1899: Yazyk Svyatoslavova sbornika 1073 g. [The language of the Svyatoslav`s Miscellany 1073]. Russkiy fi lologicheskiy vestnik [Russian Philological Bulletin] 41, 152– 197.

Rybakov, B.A. (ed.) 1977: «Ozhe ti sobh ne lyubo, to togo i drougou ne tvori». In: B.A. Rybakov (ed.), Izbornik Svyatoslava 1073: sbornik statey [Svyatoslav`s Miscellany 1073: collected articles]. Moscow, 217–219.

Rybakov, B.A. (ed.) 1983: Izbornik Svyatoslava 1073 goda. Faksimil`noe izdanie. Nauchnyy apparat faksimil`nogo izdaniya [Svyatoslav`s Miscellany 1073. Facsimile edition. The scientifi c apparatus of the facsimile edition]. Moscow.

Sadnik L., Aitzetmüller R. 1955: Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg.

Shchapov, Ya.N. 1977: “Napisanie o pravoy vere” Mikhaila Sinkella v izbornike 1073 g. i Drevneslavyanskoy kormchey Yefremovskoy redaktsii [Writing about the Right Faith by Mikhail Sinkell in the Miscellany 1073 and in the Old Church Slavonic Book of the Helmsman by Efremov`s redaction]. In: B.A. Rybakov (ed.), Izbornik Svyatoslava 1073 g.: sbornik statey [Svyatoslav`s Miscellany 1073: collected articles]. Moscow, 332–341.

Tseytlin, R.M. 1977: Leksika staroslavyanskogo yazyka: opyt analiza motivirovannykh slov po dannym drevnebolgarskikh rukopisey X–XI vv. [Vocabulary of the Old Church Slavonic language: the experience of analyzing of motivated words based on the material of the Old Bulgarian manuscripts 10th–11th centuries]. Moscow.

Vereshchagin, E.M. 1977: Vetkho– i novozavetnye tsytaty v Izbornike Svyatoslava 1073. In: B.A. Rybakov (ed.), Izbornik Svyatoslava 1073 g.: sbornik statey [Svyatoslav`s Miscellany 1073: collected articles]. Moscow, 127 – 138.

Vereshchagin, E.M. 2012: Kirillo-Mefodievskoe knizhnoe nasledie. Mezh”yazykovye, mezh”kul`turnye, mezhpredmetnye i mezhdistsiplinarnye razyskaniya. S dvumya prolizheniyami. [Cyril-and-Methodius book heritage. Interlanguage, intercultural, intersubject and interdisciplinary researches. With two adds]. Moscow.

Yaneva, P. 2015: Tekstologiya i ezikovi osobennosti na grǔtskite sbornitsi-izvori za Simeonoviya sbornik (po Svetoslaviya prepis ot 1973 g.) [Textology and language peculiarities of Greek Miscellanies – sources for Simeon`s Anthology (based on the manuscript copy of Svyatoslav`s Miscellany 1073)] In: B.A. Rybakov (ed.), Simeonov sbornik (po Svetoslaviya prepis ot 1973 g.) T. 3. Grǔtski izvori [Simeon`s Anthology (based on the manuscript copy of Svyatoslav`s Miscellany 1073) Vol. 3. Greek sources]. Sofi a, 11–108.